Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Artikel 1

De vergadering stelt het huishoudelijk reglement vast, dit huishoudelijk reglement mag geen bepalingen omvatten, die in strijd zijn met de statuten van de vereniging.

Alle leden zijn verplicht de statuten en besluiten van de vereniging na te leven en zich te onthouden van alles, wat met het belang van de vereniging in strijd is.

 

Verkiezingen

Artikel 2

De verkiezing vindt plaats bij geheime, schriftelijke stemming.

Door of namens de vereniging wordt op de verkiezingsdatum op de daartoe door de vereniging aangewezen plaatsen aan ieder kiesgerechtigd persoon een stembiljet uitgereikt. Op dit stembiljet staan de te kiezen kandidaten vermeld. Dadelijk na invulling deponeren de leden dit stembiljet in een daartoe bestemde stembus.

Vanwege de verspreiding van de locaties is het ook mogelijk om de stembriefjes op te vragen bij het bestuur van de vereniging.

De ingevulde stembrieven die per post worden opgestuurd dienen op de verkiezingsdatum binnen te zijn.

Iedere kiesgerechtigde lid kan voor ten hoogste twee andere kiesgerechtigde leden een stembiljet invullen, mits hij door deze personen schriftelijk daartoe is gemachtigd op daarvoor door de vereniging te verstrekken formulieren, welke op te vragen zijn bij het bestuur van de vereniging.

Iedere stemgerechtigde kan slechts één stem uitbrengen..

 

Artikel 3

Na het einde van de stemming stelt de vereniging het aantal geldige stemmen vast, dat op elke kandidaat is uitgebracht.

Ongeldig zijn de stembiljetten:

Die niet door of namens de vereniging zijn uitgereikt;

Waaruit niet duidelijk de keuze van de stemgerechtigde blijkt;

Waarop meer als het vereiste aantal stemmen is uitgebracht;

Welke niet op het tijdstip van het sluitingsuur van de verkiezingsdatum in het bezit zijn van de vereniging;

Waarop andere aantekeningen voorkomen dan de aanwijzing van de verkozen kandidaten.

 

Artikel 4

Gekozen zijn de kandidaten, die het hoogste aantal stemmen op zich verenigd hebben. Indien voor de laatste te bezetten zetel meerdere kandidaten zijn, die een gelijk aantal stemmen op zich verenigd hebben, beslist een extra stemronde.

 

De uitslag van de verkiezingen wordt door het bestuur van de vereniging vastgesteld en ter plekke bekend gemaakt aan de leden, alsmede aan degenen die zich kandidaat hebben gesteld.

 

Het bestuur van de vereniging draagt er zorg voor dat de namen en de functies op de website, www.texeldarts.nl komen te staan.

 

Artikel 5

De gebruikte stembiljetten worden door de secretaris van de vereniging in een of meer gesloten enveloppen tenminste drie maanden bewaard.

 

Kandidaatstelling

Artikel 6

De leiding van de verkiezing voor bestuursleden voor de vereniging berust bij het bestuur van de vereniging.

 

Artikel 7

Kiesgerechtigd zijn de personen die lid zijn van de vereniging.

 

Verkiesbaar tot bestuurslid van de vereniging zijn de personen die gedurende tenminste 12 maanden voor de datum van de verkiezingen lid zijn van de vereniging .

 

Uit één team mogen maximaal twee spelers zitting nemen in het bestuur van de vereniging.

 

Artikel 8

Het bestuur van de vereniging bepaalt de datum van de verkiezingen alsmede de tijdstippen van de aanvang en einde de stemming. De secretaris van de vereniging doet van een en ander mededeling aan de leden. Tussen het doen van deze mededeling en de datum waarop de verkiezingen worden gehouden, ligt tenminste 1 week.

 

De datum van de verkiezing ligt tussen de 2 en de 4 weken voor de afloop van de zittingsperiode van de aftredende leden van de vereniging. Er kan door bijzondere omstandigheden van de eerder genoemde periode worden afgeweken.

 

Artikel 9

Van elke kandidaat moet een schriftelijke verklaring worden overlegd dat hij de kandidatuur aanvaardt.

 

De naam van de kandidaat mag slechts op één kandidatenlijst voorkomen.

 

Artikel 10

Het bestuur van de vereniging onderzoekt of de ingediende kandidatenlijst en de daarop voorkomende kandidaten voldoen aan de statuten en huishoudelijk reglement.

 

Het bestuur van de vereniging verklaart een kandidatenlijst die niet aan de in het vorig lid bedoelde vereisten voldoet, ongeldig en deelt dit onverwijld mede aan degene(n), die zich kandidaat heeft gesteld. De indiener wordt gedurende een week na kennisgeving in de gelegenheid gesteld de lijst aan de gestelde eisen aan te passen.

 

De geldige kandidaten worden uiterlijk twee weken voor de verkiezingsdatum door het bestuur van de vereniging aan de leden bekend gemaakt.

 

Artikel 11

Indien er niet meer kandidaten zijn gesteld dan er voor plaatsen te vervullen zijn in de vereniging, vinden er geen verkiezingen plaats en worden de gestelde kandidaten geacht gekozen te zijn.

Kandidaat bestuursleden dienen zich schriftelijk bij de secretaris van de vereniging aan te melden.

 

Activiteiten

Artikel 12

De vereniging organiseert minimaal 1 x per jaar een activiteit op diverse plaatsen in het werkgebied van de vereniging.

 

Het bestuur van de vereniging geeft leiding of delegeert de organisatie van diverse activiteiten in overleg aan de desbetreffende commissies.

 

Bezoek en kado

Artikel 13

Indien de vereniging van de onderstaande gebeurtenissen een uitnodiging heeft ontvangen, dan gaat een van de bestuursleden van de vereniging op bezoek.

 

Bij trouwen een kado van € 10.00

Bij geboorte een kaartje

Bij 25 jaar huwelijk een kaartje

Bij 40 jaar huwelijk een kaartje

Ziekenbezoek na 4 weken een bezoekje

Overlijden. Een kaart gestuurd door de secretaris van de vereniging + een advertentie in de Texelse Courant. (condoleance bezoek)

 

Competities en/of toernooien

Artikel 14

Het is de taak van de teamcaptains om contact te houden met eigen spelers, andere teamcaptains, competitieleiding en het bestuur van de vereniging.

 

Artikel 15

Het lidmaatschapsgeld dient te worden overgemaakt, binnen 10 dagen na ontvangst van de rekening van de TDO, op bankrekening nummer 33.25.00.489 bij de Rabobank onder vermelding van naam speler en adres.

 

Voor de teambijdrage voor deelname aan de competitie gelden de zelfde regels als beschreven in vorig lid. Onder vermelding van naam team en locatie.

 

Zijn de gelden niet overgeschreven binnen gestelde termijn geen deelname aan competitie.

 

Artikel 16

Nieuwe leden dienen een inschrijfformulier op te halen bij één van de bestuursleden van de vereniging of te downloaden van www.texeldarts.nl en naar waarheid in te vullen.

 

Een invaller kan op de speeldag zelf lid worden van de T.D.O vermits deze zich opgeeft voor 18.00 uur van diezelfde dag bij het bestuur van de vereniging.

 

Bij situatie zoals beschreven in vorig lid heeft het bestuur de verplichting de teamcaptains van de tegenstander van de speelronde te informeren.

Artikel 17

Spelers die deelnemen aan de competitie van de T.D.O. en aan het toernooi Texel Masters dienen lid te zijn van de vereniging.

 

Voor deelname aan de Texel Masters zijn een aantal criteria verbonden: Je dient deel te nemen aan de competitie zoals deze wordt georganiseerd door de vereniging T.D.O. of je dient woonachtig op Texel te zijn. Alsmede dien je jezelf dan nog te plaatsen voor dit toernooi.

 

Is een speler lid van de vereniging maar niet woonachtig op Texel wordt deze geacht om minimaal vijf wedstrijden deel te nemen aan de competitie zoals de T.D.O. deze organiseert.

 

Ontbinding en wijzigingen huishoudelijk reglement

Artikel 18

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van een algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 18, lid 1 t/m 6  van de statuten van de vereniging T.D.O. is dan van overeenkomstige toepassing.

Wijzigingen van dit Huishoudelijk Reglement kunnen enkel via de Algemene Leden Vergadering worden aangepast.